01 Robotbit Sheild扩展板介绍

https://s2.ax1x.com/2019/09/02/n9x6wF.jpg

https://s2.ax1x.com/2019/09/02/n9xWWR.jpg

  1. PH2.0 4PIN I2C接口

2~9. PH2.0 3PIN接口

  1. PH2.0 4PIN接口,与能量模块主控盒上的PORT2口对应
  2. 4PIN I2C排针接口
  3. 电压切换开关,用于切换13号排针电压,电压范围3.3V~5V
  4. 3PIN排针接口,VCC电压由12号开关决定,电压范围3.3V~5V
  5. 电源指示灯
  6. 8PIN排母接口,用于接插Robotbit排针
  7. 2x2排母接口,用于接插Robotbit排针
  8. 4PIN排母接口,用于接插Robotbit排针

注:所有PH2.0接口的电压都为3.3V